معاونت بهداشتی

 
 
مسئول : حسين علي آبادي
مدرك تحصيلي : كارشناس ارشد آموزش بهداشت
شماره تلفن مستقيم : 31638502
شماره تلفن داخلي : 8502
پست الكترونيك : Hosein.Aliabadi@bums.ac.ir
دورنگار :32474290
                         
  
            
 
 
 

رزومه سوابق و فعاليتهاي معاونت بهداشتي شبكه بهداشت و درمان شهرستان خوسف

 
 

·        شروع به كار در مركز بهداشت شهرستان سربيشه در سال 1374

·        مسئول امور اداري مركز بهداشت شهرستان سربيشه

·        كارشناس مسئول واحد هماهنگي و گسترش شهرستان سربيشه

·        مسئول تكريم ارباب رجوع مركز بهداشت شهرستان سربيشه به مدت 5 سال

·        نماينده ورزش مركز بهداشت شهرستان سربيشه

·        معاون مركز بهداشت شهرستان سربيشه به مدت 5 سال

 
1040
1396/04/19
تاريخ چاپ:
۱۳۹۸ جمعه ۲ فروردين
Powered by DorsaPortal